trung tâm dữ liệu-bên ngoài-dịch vụ-nhà cung cấp

Thuật ngữ:

  • - Bên A: Bên mua
  • - Bên B: Người bán

ĐIỀU A. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

A.1. Hợp tác với kỹ thuật viên của Bên B và làm theo hướng dẫn của Bên B để sử dụng Dịch vụ

A.2. Tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Trang này và các chính sách của Bên B được ban hành và công khai theo thời gian liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ của Bên B, luật Internet, luật sở hữu trí tuệ, an ninh mạng luật và các luật liên quan.

A.3. Tự quản lý và bảo mật quyền truy cập vào hệ thống và thông tin đến và đi từ Dịch vụ Đăng ký. Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng Dịch vụ, dù Bên A trực tiếp hay bên thứ ba sử dụng do chiếm quyền điều khiển hệ thống của Bên A.

A.4. Sao lưu và xóa dữ liệu của bạn trước khi Trang kết thúc.

A.5. Được cung cấp đầy đủ thông tin về phần cứng và phần mềm tương thích của Dịch vụ. Bên A không có quyền khiếu nại khi sử dụng các ứng dụng không tương thích với phần mềm và phần cứng của Bên B.

A.6. Không có quyền yêu cầu Bên B khi xảy ra thiệt hại do quá trình vận hành và quản lý Dịch vụ của Bên A hoặc Bên A chỉ đạo Bên B gây ra.

A.7. Bên A đảm bảo tính pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung lưu trữ trong máy chủ ảo và truyền tải trên Internet. Nghiêm cấm việc lợi dụng dịch vụ Internet để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Chịu trách nhiệm cài đặt ứng dụng (phần mềm) trên máy chủ, nội dung, bản quyền. Đảm bảo rằng các ứng dụng này không bao gồm các chương trình độc hại gây hại cho người dùng Internet khác (chẳng hạn như vi rút, thư rác, phần mềm DDOS, v.v.).

A.8. Không được sử dụng các dịch vụ do Trang này cung cấp khi chưa đảm bảo các điều kiện kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn việc xin giấy phép kinh doanh, giấy phép phê duyệt nội dung dịch vụ mà Bên A đã cung cấp cho khách hàng (nếu có) và không được sử dụng dịch vụ cho những mục đích trái với quy định của pháp luật. Bên A phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những sai phạm do mình gây ra.

A.9. Chịu trách nhiệm thiết lập các giải pháp bảo mật cho hệ thống máy chủ lưu trữ trên hệ thống Internet của Bên B.

A.10. Thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản phí cho Bên B như trong thông báo và theo quy định tại Điều 2.

A.11. Khi ngừng, tạm ngừng sử dụng Dịch vụ, Bên A phải gửi văn bản yêu cầu Bên B trước bảy (07) ngày làm việc và thanh toán các khoản phí còn nợ, phát sinh cho Bên B.

A.12. Bên A có quyền yêu cầu Bên B hỗ trợ thông qua các kênh hỗ trợ của Bên B và Bên B có trách nhiệm hỗ trợ Bên A theo các điều khoản và điều kiện của Trang này và pháp luật hiện hành.

A.13. Trường hợp Bên A thay đổi chủ sở hữu / thành viên / cổ đông (trường hợp Bên A là tổ chức, công ty) có dẫn đến thay đổi tư cách pháp nhân của Bên A hay không. Theo quy định của pháp luật có liên quan, Bên A vẫn có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện Trang này.

A.14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Trang này và pháp luật có liên quan.

ĐIỀU B. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

B.1. Hoàn thành việc khởi tạo các Dịch vụ trong vòng (03) ngày làm việc kể từ ngày ký Trang và nhận đủ tiền thanh toán của Bên A. Cung cấp các Dịch vụ theo đúng nội dung và chất lượng đã thỏa thuận trong Trang

B.2. Chịu trách nhiệm hướng dẫn Bên A sử dụng và vận hành Dịch vụ theo đúng luật và quy định hiện hành, trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Bên B.

B.3. Cung cấp hóa đơn tài chính sau khi bên A nhận đủ tiền thanh toán

B 4. Có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch vụ khi Bên A vi phạm một trong các điều khoản của Trang này về việc sử dụng Dịch vụ hoặc thanh toán các khoản phí.

B.6. Được quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ của Bên A trong trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

B.7. Có quyền tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của Bên A trong trường hợp cơ quan chức năng, người sử dụng hoặc chính Bên B phát hiện những vi phạm sau:

B.7.1. Sử dụng, sao chép thông tin của bên thứ ba để kinh doanh hoặc xuất bản mà không được phép;

B.7.2. Thông tin hoặc quảng bá hàng hóa vi phạm bản quyền, sáng chế, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bất kỳ bên thứ ba nào;

B.7.3. Thông tin lừa đảo, gây hiểu lầm, khiêu dâm, bôi nhọ, đe dọa…

B.7.4. Phân phối vi rút; gửi thư rác; lừa đảo… gây thiệt hại cho người dùng trên Internet;

B.7.5. Cài đặt, lưu trữ các chương trình, dữ liệu vượt quá dung lượng của Gói dịch vụ mà Bên A đã đăng ký theo Phụ lục của Trang;

B.7.6. Hết chu kỳ, Bên A không thanh toán đầy đủ cước cho chu kỳ tiếp theo.

B.8. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả.

B.9. Có trách nhiệm cung cấp cho dịch vụ hoạt động không bị gián đoạn, nếu có bất kỳ sự cố kỹ thuật nào xảy ra do lỗi của Bên B, Bên B sẽ nỗ lực khôi phục Dịch vụ trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi Bên A nhận được thông báo.

B.10. Không có trách nhiệm đối với dữ liệu của Bên A kể từ ngày Trang chấm dứt.

B.11. Để hỗ trợ các yêu cầu duy trì tính bảo mật thông tin của Bên B, Bên B, sau khi thông báo cho Bên A và được sự đồng ý của Bên A, có thể tạm ngừng hoặc một phần Dịch vụ.

B.12. Tuân thủ các điều khoản và Trang đã thỏa thuận của hai Bên trong Trang và Phụ lục.

B.13. Bên B không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dữ liệu của Bên A được lưu trữ trên Máy chủ ảo trong trường hợp hệ thống máy chủ ảo bị gián đoạn, hư hỏng do lỗi của Bên A hoặc do Sự kiện bất khả kháng.

B.14. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Trang này và pháp luật có liên quan.

ĐIỀU C: NGỪNG/ TẠM NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

C.1. Bên B tạm ngừng cung cấp Dịch vụ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Bên A và Bên A đã thanh toán tất cả các khoản phí còn nợ cho Bên B. Thời gian tạm ngừng cung cấp Dịch vụ của Bên A tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày hai Bên hoàn tất thủ tục tạm ngừng Dịch vụ. Trong thời gian tạm dừng Dịch vụ, Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B… ..% phí hàng tháng có hiệu lực cho Bên A tại thời điểm đó. Trong trường hợp Bên A đã thanh toán trước phí cho toàn bộ thời gian thuê, giá trị còn lại của phí của thời gian tạm dừng sẽ được hoàn trả cho Bên A khi chấm dứt Trang sau khi đã trừ số tiền Bên A còn nợ Bên B theo Trang hoặc sẽ được Bên B tính phí vào tháng tiếp theo nếu Bên A tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Bên B sau khi Trang hiện tại được gia hạn. hoặc được ký bởi các Bên mới.

C.2. Bên B có quyền ngừng cung cấp Dịch vụ hoàn toàn kể từ ngày hết thời hạn tạm ngừng tại Điều C.1.

C.3. Bên B có quyền tạm thời ngừng cung cấp Dịch vụ sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày quá hạn thanh toán các khoản phí trong “Quy trình và Hình thức Thanh toán”. Kể từ ngày hết thời hạn tạm dừng quy định tại Khoản này, Bên B không chịu trách nhiệm về dữ liệu, lưu trữ và sao lưu dữ liệu của Bên A trên hệ thống của Bên B;

C.4. Bên B có quyền ngừng cung cấp Dịch vụ hoàn toàn sau bảy (07) ngày kể từ ngày bắt đầu tạm ngừng Dịch vụ theo quy định tại Điều C.3.

ĐIỀU D: CHẤM DỨT TRANG TRƯỚC ĐIỀU KHOẢN

D.1. Trang này có thể bị chấm dứt trước thời hạn trong một trong các trường hợp sau:

D.1.1. Các Bên đồng ý chấm dứt Trang bằng văn bản;

D.1.2. Ba mươi (30) ngày, kể từ ngày một trong hai Bên tuyên bố phá sản hoặc giải thể doanh nghiệp hoặc tổ chức lại; hoặc Bên A là cá nhân chết, bị tuyên bố là đã chết, bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

D.1.3. Khi một trong hai Bên vi phạm các điều khoản và điều kiện của Trang mà trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ Bên kia mà vẫn không khắc phục thì Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt Trang;

D.1.4. Một Bên không thể tiếp tục thực hiện Trang và yêu cầu chấm dứt Trang bằng văn bản cho Bên kia ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày dự định chấm dứt;

D.1.5. Sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm ngừng theo quy định tại Điều 1.1 của Trang mà Bên A không có văn bản yêu cầu khôi phục Dịch vụ;

D.1.6. Sau bảy (07) ngày kể từ ngày tạm ngừng Dịch vụ theo quy định tại Điều D.3.

D.1.7. Khi có yêu cầu, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

D.1.8. Do Sự kiện Bất khả kháng theo quy định tại Điều 9 của Trang này;

D.1.9. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

D.2. Trong trường hợp Trang bị chấm dứt một phần hoặc toàn bộ trước khi hết hạn Điều D.1.3, Điều D.1.4, Điều D.1.5, Điều D.1.6, Bên vi phạm sẽ trả cho Bên vi phạm khoản tiền phạt do vi phạm bằng 02% (hai phần trăm) tổng giá trị phần vi phạm nghĩa vụ của Trang và bồi thường cho bên bị vi phạm mọi thiệt hại phát sinh.

D.3. Trừ khi được quy định khác trong Trang này, vì bất kỳ lý do gì dẫn đến việc chấm dứt Trang, các Bên vẫn sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình dưới Trang.

D.4. Sau khi Trang bị chấm dứt hoạt động, các Bên vẫn bị ràng buộc và phải tuân thủ các quy định về quyền sở hữu trí tuệ và bảo mật thông tin được quy định tại Trang này.

ĐIỀU E: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

E.1. Sự kiện bất khả kháng sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, động đất, lũ lụt, đình công, xáo trộn, bạo loạn, nổi dậy, cấm vận, chiến tranh, thay đổi hoặc bổ sung hoặc chấm dứt các quy định của pháp luật, quy định hoặc hành động của các cơ quan nhà nước được ủy quyền, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra một cách khách quan, không thể thấy trước và khắc phục mặc dù đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết và trong khả năng của các Bên ảnh hưởng đến hiệu suất của Trang này. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, sự thiếu hụt tài chính của bất kỳ Bên nào sẽ không được coi là Sự kiện bất khả kháng.

E.2. Trong vòng mười (10) ngày kể từ khi xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, Bên bị ảnh hưởng phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản về tình cảm của Sự kiện Bất khả kháng cho Bên bị ảnh hưởng. Trường hợp không có thông báo nào được thực hiện hoặc một Bên không nhận được thông báo về Sự kiện Bất khả kháng, thì việc đó sẽ được coi là không xảy ra Sự kiện Bất khả kháng.

E.3.Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày nhận được thông báo về Sự kiện bất khả kháng, các Bên sẽ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn phát sinh. Trong trường hợp này, các Bên có thể thương lượng và kéo dài thời hạn thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

E.4.Để tránh nghi ngờ, bất chấp việc xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, không Bên nào được coi các sự kiện đó làm lý do để từ chối thực hiện Trang này, ngoại trừ Điều B, Điều C của Trang này.

ĐIỀU F: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

F.1. Bên B chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các dịch vụ do Bên B cung cấp cho Bên A phù hợp với Trang này. Bên A chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung được lưu trữ trong thiết bị, máy chủ của mình, nội dung truyền trên Internet và các quyền sở hữu trí tuệ khác ngoài Dịch vụ được cấp, bảo vệ theo pháp luật. Trách nhiệm của các Bên là vô thời hạn.

F.2. Trong trường hợp bên thứ ba phát hiện có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung của Trang này, Bên vi phạm, bằng chi phí của mình, thực hiện một hoặc nhiều việc sau:

F.2.1. Nhận sự chấp thuận của bên thứ ba;

F.2.2. Điều chỉnh vi phạm;

F.2.3. Thay thế các bộ phận đó bằng các bộ phận không bị vỡ;

F.2.4. Tiền bồi thường (nếu có).

F.3. Hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được coi là tồn tại trên thực tế khi có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là có hành vi vi phạm đó.

F.4. Bên B sẽ không được bồi thường bất kỳ thiệt hại nào và sẽ không phải thực hiện các công việc nêu tại Điều F.2 của Hợp đồng này nếu Dịch vụ của Bên B cung cấp cho Bên A:

F.4.1. Được điều chỉnh bởi Bên A  mà không có bất kỳ sự đồng ý trước của Bên B ;

F.4.2. Được Bên A sử dụng kết hợp với các dịch vụ khác mà Bên B không cung cấp.

F.5. Các Bên có trách nhiệm hỗ trợ và cùng nhau giải quyết hợp tác cùng có lợi cho các Bên trong trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Chi phí giải quyết tranh chấp do các Bên thỏa thuận, tùy theo mức độ vi phạm của mỗi Bên.

ĐIỀU G: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

G.1. Trang này sẽ được điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam.

G.2. Nếu xảy ra tranh chấp, các bên tiến hành thương lượng, hòa giải trong vòng 60 ngày. Nếu sau thời hạn trên mà tranh chấp không được giải quyết thì Bên nào có quyền đưa tranh chấp đó ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm. Nơi tổ chức trọng tài tại TP. Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt.

ĐIỀU H. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

H.1. Bên B có thể tự cập nhật các điều khoản sử dụng dịch vụ này mà không cần thông báo cho Bên A, bao gồm cả việc thông báo các thay đổi trên hoặc thông qua Dịch vụ và Bên A đồng ý. rằng việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi việc sử dụng dịch vụ này đã được cập nhật hoặc thay đổi cấu thành việc Bên A chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ được cập nhật hoặc sửa đổi.

H.2. Việc Bên A sử dụng dịch vụ được Bên B hiểu rằng Bên A đã đọc đầy đủ, hiểu rõ, tự nguyện chấp nhận và cam kết thực hiện các yêu cầu trong quy định của dịch vụ này.

Tất cả