Trung tâm dữ liệu & Dự án của chúng tôi

Trung tâm dữ liệu thông minh mô-đun

- Vị trí: Điện thoại di động

- Diện tích phòng máy: 30 m2

- Số Rack: 5 ~ 6 Racks 

- Tải trọng CNTT: 20 kW

- Tiêu chuẩn thiết kế: N + 1

* Dự án đã hoàn thành

Trung tâm dữ liệu thông minh Hoàn Cầu

- Vị trí: Khu Công nghệ cao Sài Gòn, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Diện tích phòng máy: 300 m2

- Số Rack: 106 Racks 

- Tải trọng CNTT: 300 kW

- Tiêu chuẩn thiết kế: N + 1

* Dự án đã hoàn thành

Dự án Trung tâm Dữ liệu đang triển khai

- Vị trí: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Diện tích phòng máy: 480m 2

- Số Rack: 144 Racks 

- Tải trọng CNTT: 480 kW

- Tiêu chuẩn thiết kế: N + 1

* Dự án đang triển khai

Dự án Trung tâm Dữ liệu đang triển khai

- Vị trí: Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Diện tích phòng máy: 350 m2

- Số ngăn: Hơn 100 ngăn 

- Tải trọng CNTT: 350 kW

- Tiêu chuẩn: Thời gian hoạt động Bậc III

* Dự án đang triển khai

Tất cả